Erasmus+

Eesti Lennuakadeemia sai 2013. aasta jaanuaris Erasmus+ kõrghariduse harta (ECHE - European Charter for Higher Education), mis toetab Euroopa Liidu riikide kõrghariduse koostööd. Seni on akadeemia rahvusvahelistumise põhiliseks mootoriks olnud Erasmus Lifelong Learning Programme, millega liituti 2008. aastal.

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.

Erasmus+ programmis soovitakse tihedamalt siduda haridus-, koolitus- ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi. Oluline on, et programm vastaks senisest paremini elukestva õppe paradigmale, oleks taotlejate jaoks mõistetavam, kasutajasõbralikum ning paindlikum.

Uue programmi ülesehitus ei järgi varasemat valdkondlikku jaotust, vaid hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega:

Õppurite ja haridustöötajate õpiränne


Strateegiline koostöö
  • Hariduse vallas: sektorite ülesed või sektoripõhised üldhariduse, kutsehariduse, kõrghariduse ja täiskasvanuhariduse strateegilised koostööprojektid, mille eesmärk on arendada ja rakendada ühisalgatusi ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist.
  • Noorte valdkonnas: noortealgatused ja projektid, millega edendatakse vastastikuse õppe ja kogemuste vahetamise kaudu kodanikuaktiivsust, sotsiaalset uuendust, demokraatias osalemist ja ettevõtlust.

Lisaks toetatakse meetmega ka ELi ja partnerriikide rahvusvahelise partnerluse kaudu toimuvat arengut, suutlikkuse suurendamist ja teadmiste vahetamist, eelkõige naaberriikides.


Poliitikate kujundamine

Meetmega toetatakse ühtlasi ka poliitilist dialoogi partnerriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega väljaspool Euroopa Liitu.

Vaata ka Euroopa Komisjoni kodulehte!

Erasmus programmi koordinaator:
Karine Mandel, karine.mandel@eava.ee


Projektid

Projekti nimetusToetusProjekti elluviimise aegTulemus
Lennuakadeemia laborid
ERF toetuse summa 644804,62 eurot
01.02.2010-27.09.2013
Projekti raames rajati 360-kraadine lennujuhtimise simulaator, täiendati side ja navigatsiooni osakonna ning lennutehnilise koolituse osakonna laboreid, sh sisustati angaaris olevad töökojad. 
ELAR
ESF toetuse summa 222615,37 eurot
01.04.2010-31.11.2013
Projekti raames uuendati koostöös TTÜ ja Eesti Mereakadeemiaga ELA õppekavasid, sh tagati praktika parem korraldus ning kaasati õppetöösse praktikuid ja välisõppejõude. Projekti tulemusel pakutakse radarite, robootika ja UAV-de õpet paremal tasemel.   
ELA ja EMÜ ühisõppe baasi arendamine avioonika ja automaatika valdkonnasERF toetuse summa 631410,00 eurot01.07.2011-15.01.2014Projekti raames viidi läbi ELA ja EMÜ ühisõppe baasi uuendamine ja vastavate laborite loomine. Projekti tulemusel tõusis õppekvaliteet ning arendati õppe-infrastruktuuri.