Lennundusettevõtte juhtimine
Management of Aviation Enterprise

Toimumisaeg
Märts-aprill 2016
Toimumiskoht
Tallinn
Ajakava ja lisainfo
Ajakava eraldi
Õppemeetodid
Loeng, rühmatöö, iseseisev materjalidega tutvumine
Õpetamise keeled
Eesti keel (kontaktõpe), inglise keel (õppematerjalid)
Õppekavarühm
Mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika
Koolituskava koostamise alus
Eesti Lennuakadeemia lennundusettevõtte käitamise õppekava (EHIS-e registrinumber 2284)
Koolitaja(d)
Kert Kotkas, Allan Nõmmik, Katrin Klimson, Anti Tappel, Signe Vanker, Tanel Kulbas, Andres Lainoja, Meelis Koovit, Jaanus Jakimenko, Meelis Karus
Maht
Kohustuslik moodul „Lennunduse alused“ 16 akadeemilist tundi ja üks spetsialiseerumismoodul valikul 14 akadeemilist tundi. Kokku 30 akadeemilist tundi
Koolituse hind
Lennunduse alused moodul 400 €, iga spetsialiseerumismoodul 200 €
(grupisoodustused: 3-6 osalejat ühest organisatsioonist allahindlus 10%, 7-9 osalejat allahindlus 15%, üle 10 osaleja allahindlus 20%)
Sihtgrupp
Erinevate lennundusettevõtete töötajad
Nõuded osalemiseks
Puuduvad
Koolitusgrupi suurus
10-15 osalejat
Eesmärk
1) Lennunduse alused mooduli eesmärgiks on saada põhiteadmised lennunduse valdkonna toimivuse põhialustest;
2) Lennuliiklusteeninduse töö korraldamise mooduli eesmärgiks on saada ülevaade lennuliiklusteeninduse organisatsioonist ja operatsioonidest ning omandada oskused teemaga seotud lisamaterjalide leidmiseks;
3) Lennujaama töö korraldamise mooduli eesmärgiks on saada ülevaade lennujaama põhilistest tegevustest nagu hoonete ning organisatsiooni juhimine, arendustegevuste planeerimine ja lennujaama äritegevused;
4) Lennuettevõtte töö korraldamise mooduli eesmärgiks on arendada teadmisi lennuettevõtte operatsioonide ja juhtimise kohta;
5) Lennutehnilise hooldus- ja remondiorganisatsiooni töö korraldamise mooduli eesmärgiks on saada põhjalikum ülevaade organisatsiooni äritegevusest ning põhimõtetest
Õpiväljundid
Koolituse läbinud õppur on omandanud ülevaate kohustusliku ja valitud spetsialiseerumismooduli(te) teemade kohta. Samuti mõistab õppur erinevate lennundusettevõtete juhtimisega seotud põhimõtteid ja on teadlik juhtimist mõjutavatest teguritest. Õppur oskab vajadusel iseseisvalt teemakohaseid lisamaterjale leida
Koolituse teemad
  1. Lennunduse alused mooduli teemad (18h):
lennunduse seadusandluse alused (4h);
juhtimissüsteem: ohutus- ja kvaliteedijuhtimise põhimõtted (4h);
keskkonnakaitse (2h);
lennutranspordi ökonoomika (4h).
lendude planeerimine (4h).

SPETSIALISEERUMISMOODULID:
  1. Lennuliiklusteeninduse töö korraldamise mooduli teemad (14h):
• aeronavigatsiooniteenuste struktuur, eesmärgid ning ülevaade valdkonna riiklikest ja rahvusvahelistest regulatsioonidest;
• lennuliiklusteeninduse ja -juhtimise struktuur ning eesmärgid;
• tasemete mõõtmine;
• õhuruumi terminoloogia, struktuur ja juhtimine;
• navigatsiooniseadmed ja lennuliikluse kontrollimise varustus;
• lennundusteabe töötlemine ja kasutamine;
• lennuliiklusteeninduse teenuste pakkumine, koostöö erinevate üksuste vahel: lennuvälja, lähenemise, piirkonna kontroll ning lennuvälja lennuinfo teenindus;
• aeronavigatsiooniteenuste pakkujate järelvalve ja sertifitseerimine;
• ebatraditsioonilised olukorrad ja uurimisprotseduurid
  1. Lennujaama töö korraldamise mooduli teemad (14h):
• sissejuhatus lennujaama töö korraldamisse, ülevaade erinevatest lennujaama juhtimise lähenemistest ja lennujaama ülesannetest;
• lennujaama töö strateegiline planeerimine;
• maapealse ligipääsu planeerimine;
• lennuterminali võimekuse juhtimine;
• lennujaama taristu ja rahvusvahelised nõuded;
• sertifitseerimisregulatsioonid ja protseduurid;
• lennujaama turundus;
• lennujaama turvalisus;
• lennujaamade tulevik, majanduslikud trendid ja tehnoloogilised arengud
  1. Lennuettevõtte töö korraldamise mooduli teemad (14h):
• sissejuhatus lennuettevõtte juhtimisse;
• lennuettevõtete vahelised suhted ja liidud;
• lennukipargi planeerimine;
• võrgustiku planeerimine;
• hinnastamine ja tulude juhtimine;
• turundus ja kaubamärgi kasutamine;
• levitamine ja müük;
• lennuettevõtja sertifikaat (AOC);
• manuaalid, logid ja salvestised;
• lennuohutus ja kvaliteedidokumentatsiooni süsteem;
• lennuaegade piirangud
  1. Lennutehnilise hooldus- ja remondiorganisatsiooni töö korraldamise mooduli teemad (14h):
• sissejuhatus õhusõidukite hoolduse, parandamise ja remondi (MRO) turgu ning ülevaade sektori hetketrendidest;
• sissejuhatus regulatsioonidesse;
•   MRO ülesehitus – baas- ja liinihooldus, lepinguliste hoolduse välisüksuste töö, nende positsioonid ning rollid;
• enamlevinud MRO lepingute tüübid – iga-aastased lepingud, üksiktellimused, süsteemide hoolduslepingud;
• erinevate osapoolte - CAMO, piloodid, mehaanikud, pakkujad, DOA jt. vahelise kommunikatsiooni juhtimine;
• laenukapitali ja võrgukaubanduse kasutamine MRO, veebikataloogide, planeerimissüsteemide ja töölehtede süsteemi parendamise eesmärgil;
• jätkuvalt efektiivne Osa 145 tunnustus
Õppematerjalid
Õppematerjalid Moodle e-õppe keskkonnas (moodle.eava.ee)
Nõuded koolituse läbimiseks
Osalemine kontaktõppes ja e-õppematerjalide läbitöötamine.
Kui osaleja soovib saada koolituse läbimist kinnitavat tunnistust, siis on lisaks vajalik sooritada positiivsele tulemusele test. Test sooritatakse Moodle e-õppe keskkonnas ja see koosneb 40 valikvastustega küsimusest. Testi edukaks sooritamiseks tuleb õigesti vastata vähemalt 70% küsimustele. Testi on lubatud sooritada maksimaalselt kolm korda.
Täienduskoolitusel osalemist kinnitava tõendi korral ei ole testi sooritamine kohustuslik
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Eesti Lennuakadeemia täienduskoolitusel osalemist kinnitav tõend või täienduskoolituse läbimist kinnitav tunnistus
Registreerumine ja lisainfo
Täienduskoolitusel osalejad läbivad kohustusliku Lennunduse alused moodulõppe (2 päeva) ning valivad lisaks spetsialiseerumismooduli (2 päeva). Soovi korral võib valida ka rohkem spetsialiseerumismooduleid.
Registreerimiseks saada e-mail:
Karine Mandel, karine.mandel@eava.ee, +372 7 448 121