Kutsesobivustesti eelsooritamiseks registreeru hiljemalt 21.05 siin I Sisseastumisavaldus esita 19.06-29.06

Õhusõiduki ehitus ja hooldus

Kelleks saadakse? 

Lennundusvaldkond kasvab ja areneb ennekõike lennundustehnika arengu kaudu. Seejuures on oluline õhusõidukite disain, projekteerimine, konstrueerimine, valmistamine ja hooldamine.

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialal saab sinust insener, kelle töö on seotud kõrgtehnoloogiliste lahenduste loomise või hooldamisega nii mehaanika, mehhatroonika kui elektroonika valdkonnas.

Sul on võimalik tööle siirduda lennundusinseneri või insener-tehnikuna õhusõidukeid tootvasse või hooldavasse ettevõttesse. Lisaks inseneritööle mõnes mehitatud või mehitamata õhusõidukite projekteerimis- või tootmisettevõttes saab inseneriteadmisi rakendada õhusõidukite hooldusettevõttes:

 • õhusõiduki kerekonstruktsiooni paranduste tugevusarvutuste tegemisel;
 • tehniliste jooniste koostamisel;
 • hooldustööde planeerimisel;
 • õhusõidukite igapäevaste hooldustööde (kerekonstruktsiooni inspekteerimine, parandustööd, komponentide vahetamine, süsteemihäirete ja hälvete analüüs) tegemisel.
Erialal töötamine nõuab pardasüsteemides orienteerumist, otsustus- ja planeerimisvõimet, korrektsust juhenddokumentatsiooni järgimisel ning samuti ka häid käelisi oskusi eriotstarbeliste seadmete ja töövahendite käsitsemiseks. 

 • Õhusõiduki ehitus ja hooldus on üks huvitavamatest erialadest, mida üks tehnika- ja lennundushuviline noor õppida saab. Lisaks põhjalikele teoreetilistele teadmistele saadakse ka oma ala asjatundjate juhendamisel hulgaliselt praktilist kogemust akadeemia angaaris ning erinevates õhusõidukite hooldusettevõtetes. Lennunduse valdkond on väga lai, seega antud hariduse omandamisel leidub spetsialiseerumiseks mitmeid võimalusi. Soovitan eriala eelkõige neile, kes tunnevad, et tahavad ennast vastutusrikkas ning täpsust nõudvas keskkonnas proovile panna. (Daaniel Mikk, õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala tudeng)

Mida õpitakse?

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala õpingute käigus saavad üliõpilased teoreetilisi teadmisi ja omandavad praktilisi oskusi, mis võimaldavad kõikide õhusõidukite juhtimis- ning pardasüsteemide, mootori, plaaneri, pilotaaži- ja navigatsiooniaparatuuri tööpõhimõtete ja kontrollimise meetodite mõistmist.

Õpitakse aerodünaamikat, õhusõidukite projekteerimist, konstrueerimist ja ehitust, erinevaid mootoritüüpe ja nende tööpõhimõtteid, avioonikasüsteeme, nende diagnostikat ning palju muud. 

Kuna lennuohutus sõltub väga suures osas õhusõiduki korrektsest hooldusest, siis pööratakse väljaõppe käigus suurt tähelepanu ka ohutussüsteemide, inimteguri ning erinevate õigusaktide tundmisele.

Õppekava võimaldab järgmist spetsialiseerumist:  

 • lennukitehnik;
  Lennukitehnikud tegelevad lennukite konstruktsiooni hooldus- ja parandustöödega, jõuallikate ja teiste mehaaniliste agregaatide remondi ning lihtsamate elektritöödega.
 • helikopteritehnik;
  Helikopteritehnikud tegelevad helikopterite konstruktsiooni hooldus- ja parandustöödega, jõuallikate ja teiste mehaaniliste agregaatide remondi ning lihtsamate elektritöödega.
 • tehnik-avioonik;
  Tehnik-avioonikud tegelevad suuremahuliste elektrisüsteemide hooldus- ja parandustöödega. Avioonikutelt eeldatakse elektriskeemide tundmist, mõõteriistade käsitsemise ning elektroonikasüsteemide tundmise ja remontimise oskust.  
Hooldustehnikuna töötamiseks vajalike teadmiste ja oskuste andmisel lähtutakse Euroopa Komisjoni ja Parlamendi regulatsioonidest (EU)1321/2014 Osa 66 ja Osa 147. See tagab kursuse läbinud üliõpilastele rahvusvaheliselt tunnustatud õhusõiduki hooldusalase baashariduse, mis võimaldab kooli lõpetanul töötada õhusõiduki hooldustehnikuna kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.      

Tutvu õppekavaga siin.    

Kuidas ja kus õpitakse?

Akadeemia õppetöö on üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile. Kahel esimesel õppeaastal omandatakse alusaineid ning sellel ajal toimub õpe suures osas Eesti Maaülikoolis ning Tartu Ülikoolis. Kahel viimasel õppeaastal keskendutakse erialakoolitusele ning õpe toimub suures osas lennuakadeemias, lisaks läbitakse praktika.  

Kahel viimasel aastal toimub teooriaõpe koos praktilise õppega nii Eesti Lennuakadeemia õppeangaaris kui erinevates õhusõidukite hooldusega tegelevates praktikabaasides.

Õppeaeg on 4 aastat ja õpe on tasuta.     

Vajuta pildile ja vaata ringi õppeangaaris.

Kuhu tööle?

Lõpetanuna on sul võimalik tööle siirduda lennundusinseneri või insener-tehnikuna õhusõidukeid tootvasse või hooldavasse ettevõttesse. Peamisteks tööandjateks Eestis on Aerohooldus, Magnetic MRO, Nordic Aircraft Service, Lennuamet, Panaviatic, Politsei- ja Piirivalveameti lennusalk, Õhuvägi jt. Oskused ja kogemused võimaldavad sul töötada ka teistes valdkondades, näiteks autotööstuses, raudteetranspordis jm.  

Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes teistes kõrgkoolides.

Mida peab tegema sisseastumiseks?

 • Sooritama peab reaalaine riigieksami (lai või kitsas matemaatika);     
 • võõrkeele riigieksami (inglise, saksa või prantsuse keel) keeletasemel B1*
 • läbida tuleb kirjalik kutsesobivustest** (võimalik sooritada enne sisseastumist) ja
 • intervjuu.    

* B2-tase annab kandideerimisel lisapunkte  

** Kutsesobivustest koosneb ca 4 kirjalikust testist, mille lahendamine võtab aega 1,5-2 tundi. Testidega hinnatakse Su võimekust lahendada tehnilisi ülesandeid.      

** Kui õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialale kandideerija on saanud reaalaine riigieksami tulemuse laias matemaatikas üle 65 punkti või kitsas matemaatika üle 81 punkti, siis arvestatakse kutsesobivustesti eest kandidaadile maksimumtulemus ja testi sooritama ei pea!


Loe ametist rohkem ka Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasist.