Õppetoetuste taotlemine         

Loe lisaks: "Eesti Lennuakadeemia õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord 2016/2017. õppeaastal".         

Lisateave ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel www.hm.ee ja oppetoetused@hm.ee.  

Vajaduspõhine õppetoetus 75-220 eurot      
 • Alates 2016/17. õppeaastast saab taotleda sõltumata kõrgkooli sisseastumisaastast. 
 • Taotleja peab õppima täiskoormusega ja täitma õppekava vähemalt 75% ulatuses. 
 • Sissetuleku ülempiir pereliikme kohta on 358 eurot. 2016/2017. õppeaastal võetakse aluseks 2015. aasta tuludeklaratsiooni andmed. 
 • Toetuse suurus on: 
  220 eurot, kui sissetulek pereliikme kohta oli väiksem kui 98,50 eurot;
  135 eurot, kui sissetulek jäi vahemikku 98,51-197,0 eurot;
  75 eurot, kui sissetulek oli vahemikus 197,01-394 eurot.    
 • Taotluse saab esitada viieks kuuks kaks korda õppeaastas – septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.
 • Taotlemine toimub riigiportaali Eesti.ee kaudu. 
 • Riigiportaal hangib kõik vajalikud andmed automaatselt riiklikest andmebaasidest: Eesti Hariduse Infosüsteemist, Rahvastikuregistrist ja Maksukohustuslaste registrist. 
Taotluse võib esitada ka üliõpilane, kes kahtleb, kas vastab kõigile tingimustele!         

Taotlemine riigiportaali eesti.ee kaudu on võimalik siin. Taotlust saab esitada kogu õppeaasta jooksul (välja arvatud juulis ja augustis). Toetust makstakse alates sellest kuust, mil esitasite taotluse. 

Vajalikud andmed hangib riigiportaal automaatselt Rahvastikuregistri ja Maksukohuslaste registrist. Õpingute andmed pärinevad Eesti Hariduse Infosüsteemist.

Kui üliõpilane leiab, et riigiportaalis on viga seoses sissetulekutega, siis on võimalik dokumente süsteemi juurde lisada. Kui esineb viga läbitud õppemahuga, tuleb kontakteeruda akadeemia õppeosakonnaga. 

Kuni 24-aastase tudengi perekond on tema vanemad ning alaealised õed, vennad, poolõed ja -vennad, samuti kuni 24-aastased õed-vennad, kes omandavad üldkeskharidust statsionaarses õppes ning kutse- või kõrgharidust täiskoormusega nominaalaja piires. Kuni 24-aastane tudeng, kes on abielus, lapsevanem või lapse hooldaja, moodustab iseseisva perekonna. 25-aastane ja vanem tudeng on eraldi perekond ning õppetoetuse taotlemisel oma vanemate sissetulekust enam ei sõltu. 

Vajaduspõhine eritoetus 135 eurot kuus

 • Taotleda saavad üliõpilased, kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on riigiportaalis tagasi lükatud põhjusel, et varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri. Taotleja sissetulek on vähenenud viimasel ajal. 
 • Taotleja peab õppima täiskoormusega ja täitma õppekava vähemalt 75% ulatuses. 
 • Taotlus tuleb esitada õppeasutusele. 
 • Õppeasutus saab võtta aluseks taotleja ja tema pereliikmete viimase kolme kuu sissetuleku. 
 • Õppeasutus võib kehtestada ka muid tingimusi, mis on seotud üliõpilase majandusliku olukorra halvenemisega. Täpsemat infot taotlemise kohta saab õppeasutusest. 
 • Üliõpilasel ei ole õigust saada samaaegselt vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust
Vajaduspõhise eritoetuse taotlemine toimub ELA ÕIS-i kaudu. Tutvu taotlemise juhendiga siin. Kevadsemestril tuleb avaldus esitada hiljemalt 28. veebruariks.

Tulemusstipendium 100 eurot kuus

Taotleda saab alates immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist, edaspidi kaks korda aastas. 

Taotleja:

 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel; 
 • õpib täiskoormusega; 
 • ei viibi akadeemilisel puhkusel; 
 • õppeaeg ei ole ületanud nominaalkestust; 
 • on täitnud õppekava läbitud õppeaja kohta täies mahus;
 • Tulemusstipendiumi määramisel ei loeta õppekava täidetud mahu hulka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetud õppekava mahtu. 
 • eelneva semestri kaalutud keskmine hinne on üle 4,0 (v.a p 2.5. toodud erisus).           
Paremusjärjestuse koostamisel arvestatakse üliõpilase keskmist hinnet.                 

Taotlemine toimub ELA ÕIS-i kaudu. Tutvu taotlemise juhendiga siinKevadsemestril tuleb avaldus esitada hiljemalt 28. veebruariks. 

Loe lisaks: "Eesti Lennuakadeemia tulemusstipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord".