Projektid

Projekti nimetusToetusProjekti elluviimise aegTulemus
Lennuakadeemia laborid
ERF toetuse summa 644804,62 eurot
01.02.2010-27.09.2013
Projekti raames rajati 360-kraadine lennujuhtimise simulaator, täiendati side ja navigatsiooni osakonna ning lennutehnilise koolituse osakonna laboreid, sh sisustati angaaris olevad töökojad.
ELAR
ESF toetuse summa 222615,37 eurot
01.04.2010-31.11.2013
Projekti raames uuendati koostöös TTÜ ja Eesti Mereakadeemiaga ELA õppekavasid, sh tagati praktika parem korraldus ning kaasati õppetöösse praktikuid ja välisõppejõude. Projekti tulemusel pakutakse radarite, robootika ja UAV-de õpet paremal tasemel.  
ELA ja EMÜ ühisõppe baasi arendamine avioonika ja automaatika valdkonnasERF toetuse summa 631410,00 eurot01.07.2011-15.01.2014Projekti raames viidi läbi ELA ja EMÜ ühisõppe baasi uuendamine ja vastavate laborite loomine. Projekti tulemusel tõusis õppekvaliteet ning arendati õppe-infrastruktuuri.
ELASTRA ERF toetuse summa 440 274,98 eurot   01.09.2016-31.08.2022 Projekti tulemusel suureneb ELA õppekavade arendamise ja rakendamise efektiivsus ja ressursikasutuse tõhusus ning tõuseb õppe- ja arendustöö kvaliteet. Tõhustub koostöö ettevõtetega ning on suureneb rahvusvaheline konkurentsivõime rahvusvahelisel ja siseriiklikul tasemel.
Eesti Lennuakadeemia praktika ESF toetuse summa 13 915,89 eurot10.03.2017 -30.11.2018Projekti eesmärk on toetada üliõpilaste erialast praktikat ettevõttes, saavutada
praktika maksimaalne efektiivsus ning toetada ELA erialaõppejõudude arengut.
Eesmärgi saavutamiseks koolitatakse ettevõtete töötajaid, kes on praktika juhendajad
ning võimaldatakse ELA õppejõul stažeerida ettevõttes.

Erasmus+

Eesti Lennuakadeemia sai 2013. aasta jaanuaris Erasmus+ kõrghariduse harta (ECHE - European Charter for Higher Education), mis toetab Euroopa Liidu riikide kõrghariduse koostööd. Seni on akadeemia rahvusvahelistumise põhiliseks mootoriks olnud Erasmus Lifelong Learning Programme, millega liituti 2008. aastal.

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.

Erasmus+ programmis soovitakse tihedamalt siduda haridus-, koolitus- ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi. Oluline on, et programm vastaks senisest paremini elukestva õppe paradigmale, oleks taotlejate jaoks mõistetavam, kasutajasõbralikum ning paindlikum.

Uue programmi ülesehitus ei järgi varasemat valdkondlikku jaotust, vaid hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega:

Õppurite ja haridustöötajate õpiränne

  • Sihtgrupp: üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, haridustöötajad.
  • Võimalikud tegevused: üliõpilaste õpiränne ja praktika, võimalus õpetada partnerasutuses, täienduskoolituskursustel osalemine, töövarjuks olemine, rahvusvahelised noortevahetused, Euroopa vabatahtlik teenistus, noortega töötavate inimeste koolitus- ja võrgustikutegevused.
Eesti Lennuakadeemia poolt 2018/19. õa-l Euroopa Komisjoni vahenditest makstava õppejõudude ja mitteakadeemiliste töötajate välislähetuste toetuse määrad:

Reisitoetuse määrad (eurodes lähetuse kohta)

Toetus

Rahastamine

Summa lähetuse kohta

Eraldamise eeskiri

Reisimine. Toetus, mis aitab katta osalejate kulud seoses reisimisega lähetuse sihtkohta ja tagasi

Ühikukulud

Reisi pikkus 10-99 km 20 €/osaleja
Reisi pikkus 100-499 km 180 €/osaleja
Reisi pikkus 500-1999 km 275 €/osaleja
Reisi pikkus 2000-2999 km 360 €/osaleja
Reisi pikkus 3000-3999 km 530 €/osaleja
Reisi pikkus 4000-7999 km 820 €/osaleja
Reisi pikkus alates 8000km 1300€/osaleja

Aluseks võetakse reisi pikkus osaleja sihtkohta*. Reisi pikkust arvutatakse EK-i distantsikalkulaatoriga.             * Reisi alguskohaks loetakse automaatselt saatva asutuse asukoht ja sihtkohaks tegevuse koht vastavalt vastuvõtva asutuse asukohale

Euroopa Komisjoni reisikalkulaator

Individuaalse toetuse määrad (eurodes päevas)

Toetus

Rahastamine

Toetuse summa (päevas)

Eraldamise eeskiri

Individuaalne toetus. Elamiskulud on mõeldud lähetuse majutuse, reisi-kindlustuse, kohaliku transpordi ja päevarahade katteks

Ühikukulud

180

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, Rootsi, Norra, Ühendkuningriik, Liechtenstein,

Aluseks võetakse lähetuse kestus osaleja kohta*

* Osalejale individuaalne toetus lähetuse päevadeks ja max 2 reisipäevaks, juhul kui reis toimub vahetult 1 päev enne ja/või 1 päev pärast lähetusperioodi    

 160

Austria, Belgia, Saksamaa, Prantusmaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, Portugal  


140
 

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Makedoonia, Türgi

NB: ühe päeva ühikuhind arvestatakse alljärgnevalt: kuni 14 päeva eest arvestatakse ühikuhinda ülaltoodud tabelis esitatud päevamäära järgi ühe osaleja kohta ja alates 15. päevast kuni 60. päevani on ühikuhind 70% ülaltoodud tabelis esitatud päevamäärast ühe osaleja kohta


Strateegiline koostöö
  • Hariduse vallas: sektorite ülesed või sektoripõhised üldhariduse, kutsehariduse, kõrghariduse ja täiskasvanuhariduse strateegilised koostööprojektid, mille eesmärk on arendada ja rakendada ühisalgatusi ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist.
  • Noorte valdkonnas: noortealgatused ja projektid, millega edendatakse vastastikuse õppe ja kogemuste vahetamise kaudu kodanikuaktiivsust, sotsiaalset uuendust, demokraatias osalemist ja ettevõtlust.

Lisaks toetatakse meetmega ka ELi ja partnerriikide rahvusvahelise partnerluse kaudu toimuvat arengut, suutlikkuse suurendamist ja teadmiste vahetamist, eelkõige naaberriikides.


Poliitikate kujundamine

Meetmega toetatakse ühtlasi ka poliitilist dialoogi partnerriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega väljaspool Euroopa Liitu.

Vaata ka Euroopa Komisjoni kodulehte!

Erasmus+ programmi koordinaator:
Karine Mandel, karine.mandel@eava.ee

DoRa+


„Dora Pluss“ üldiseks eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks.

Eesti Lenuakadeemia osaleb DoRa Pluss tegevuse 1 "Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses" alltegevuses 1.1, mis toetab noorteadlaste* ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse (kuni 30 päeva). Eesti kõrgkoolide noorteadlastel ja magistrantidel võimaldatakse toetuse abil osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses.

*Noorteadlane on doktoriõppesse immatrikuleeritud üliõpilane, arst-resident, teadlane või õppejõud, kes ei ole vanem kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanusepiirangut ei rakendata üliõpilastele. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada.

Täpsem info SA-se Archimedes kodulehel.

DoRa Pluss programmi koordinaator:
Karine Mandel, karine.mandel@eava.ee