2000 - 2010

Eesti Lennuakadeemia kroonika tutvustab olulisemaid daatumeid ja sündmusi kõrgkooli kujunemisloos aastatel 1993-2013

Kopteripilootide esimene lend (2000. a)        
 

Lennundusinseneride esimene lend (2000. a)

 • Aprill 2001 - Sõlmitakse koostööleping Tartu Ülikooliga inseneri üldõppe läbiviimiseks 
 • Mai 2001 - Valmib õhusõidukite baashoolduskoolituse organisatsiooni (MTO – Maintenance Training Organization) käsiraamat ja euronõuetele vastavuse kohta antakse sertifikaat 
 • 03.09.2001 - Valmib piloodikoolituse organisatsiooni (FTO – Flying Training Organization) käsiraamat 
 • 7.09.2001 - Avatakse eksternõpe õhusõidukite hoolduse erialal
 • 01.02.2002 - Sõlmitakse koostöölepe ASga Pakker Avio
 • 15.03.2002 - Antakse välja Eesti esimene euronõuetele vastavust kinnitav sertifikaat Tartu Lennukolledži piloodikoolituse organisatsioonile (FTO)
 • 2002 - Kinnitatakse muudatused õppekavades ja alustatakse vastuvõttu rakenduskõrgharidus-õppesse
 • 29.04.2003 - Rootsi Lennuamet ja SATSA eksperdid viivad läbi välishindamise ja kinnitavad lennujuhtide koolitamise vastavust Eurocontroli ja ICAO standarditele
 • 24.06.2003 - Rootsi audiitorfirma AviaQ viib läbi auditi ja kinnitab pilootide koolitustegevuse vastavust ühtsetele Euroopa lennundusnõuetele (JAR)
 • 09.09.2003 - Eesti Lennuamet kooskõlastab lennuliikluse juhtimise (ATSTO) käsiraamatu   
 • 2003 - Toimub kõigi erialade õppekavade akrediteerimisprotsess
 • 18.06.2004 - Osaletakse konkursil Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhind 2004 ja läbitakse enesehindamise protsess
 • 2004 - Kõik Tartu Lennukolledži kaheksa õppekava tunnistatakse nõuetele vastavaks ja akrediteeritakse
 • 2004 - Rektor Villu Mikita valitakse tagasi kolmandaks ametiperioodiks
Lennujuhtide koolitus (2005. a)

 • 26.01.2005 - Kolledž algatab rakenduskõrgkoolide kvaliteedialase koostöö, tööd alustab vastav töögrupp ja kirjutatakse alla kvaliteedi kindlustamise ühisdeklaratsioonile                
 • 2005 - Valmib mootorite katselabor ja kuulutatakse välja lennusimulaatori riigihange    
 • 10.11.2005 - Pühajärve 10. lennundustöötajate seminaril kuulutatakse välja lennukolledži ja Soome lennundusveteranide poolt asutatud lennunduskonkursi "Aasta tegu Eesti lennunduses" esimene laureaat Eesti Lennundusmuuseum
 • 21.04.2006 - Avatakse kaasaegne lennusimulaator FNPT II/MCC Ülenurme õppekeskuses
 • Mai 2006 - Balti lennunduskõrgkoolide 6. spordimängudel saavad esmakordselt esikoha ja karika Tartu Lennukolledži sportlased
 • Okt. 2006 - Haridusministri 30.05.2006. a käskkirjaga nr. 466 kinnitatud magistriõppekava alusel alustab õppetööd esimene magistrantide grupp
 • 11.–12.10.2006 - Lennukolledž korraldab Tallinnas edukalt rahvusvahelise teaduskonverentsi, kus esinevad 14 riigi teadlased • 30.11.2006 - Pühajärve 11. lennundustöötajate seminaril valitakse aasta teoks Eesti lennunduses lennutreeningseadme FNPT II/MCC rakendamine Tartu Lennukolledžis

Rektor prof V. Mikita võtab vastu rändkarika Kotkas lennusimulaatori FNPTII/MCC rakendamise eest kolledžis

 • 21.12.2006 - Tartu Lennukolledži rektor Villu Mikita ja SA Tartu Kultuurkapital juhataja Ülle Koppel allkirjastavad lepingu, millega kolledž asutab Tartu Kultuurkapitali hallatava fondina Tartu Lennukolledži (TAC) fondi
 • 13.04.2007 - Avatakse lennujuhtimise simulaatorikompleks
 • 12.06.2007 - Lennuamet annab lennukolledžile välja lennujuhtimiskoolitaja tunnistuse
 • 04.07.2007 - Haridusminister kinnitab Tartu Lennukolledži arengukava aastateks 2007 – 2013
 • Aug. 2007 - Euroopa Komisjon omistab Tartu Lennukolledžile Erasmuse Ülikoolide Harta, mille liikmena avaneb võimalus saada Euroopa Liidu toetust kõrgkoolide koostööks ja üliõpilaste ning õppejõudude õpirändeks
 • 22.-26.10.2007 - Lennukolledž korraldab esimesed ICAO nõuetega kehtestatud kohustuslikud inglise keele pädevuseksamid pilootidele ja lennujuhtidele
 • Nov. 2007 - Ilmub Milvi Jürissaare õpiku „Lennundusmeteoroloogia“ esmatrükk
 • 23.-24.04.2008 - Toimuvad kolledži 15. aastapäeva üritused: rektori ametiketi pühitsemine Pauluse kirikus, erialakonverents Atlantises, aastapäevaaktus ja -ball Vanemuises
 • 31.05.2008 - 5. Eesti aukonsulite konverentsi raames külastavad kolledži Ülenurme õppekeskust aukonsulid rohkem kui 40 riigist
 • 26.06.2008 - Vabariigi Valitsus kiidab heaks Eesti Lennuakadeemia põhimääruse, mille kohaselt nimetatakse Tartu Lennukolledž alates 1. septembrist 2008 ümber Eesti Lennuakadeemiaks
 • 13.11.2008 - Lennuakadeemia uue keskuse ideekonkursi võidab Tartu arhitekte koondav AB Lunge & Ko OÜ, kes hiljem ka õppehoone projekteerib
 • 06.03.2009 - Lennuakadeemiat külastab magistriõppe õppekava akrediteerimiseks rahvusvaheline ekspertkomisjon
 • 13.05.2009 - Tartu Pauluse kirikus pühitsetakse Eesti Lennuakadeemia lipp


 • 02.06.2009 - Haridus- ja teadusminister kinnitab oma käskkirjaga Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamiskomisjoni otsuse akrediteerida ELA magistriõppe õppekava  
 • 06.07.2009 - Akadeemia valimiskogu valib ELA uueks rektoriks hr Jaan Tamme
 • 2009/2010 - ELA läheb üle väljundipõhistele õppekavadele
 • 18.12.2009 - Allkirjastatakse ELA – KVÜÕA vaheline koostööleping, mille kohaselt ELA viib läbi erialaõppe osa lennuväljaohvitseri ja radari- ja sideohvitseri eriala kadettidele
 • 04.02.2010 - ELA üliõpilased asutavad MTÜ Eesti Lennundusselts, mis koondab akadeemia üliõpilasi ja teisi lennundushuvilisi eesmärgiga populariseerida lennundust ning edendada koostööd akadeemia ja Eesti Lennundusmuuseumi vahel
 • 04.06.2010 - ELAs kaitstakse esimesed magistritööd. Esimesed lennuakadeemias magistriõpingud lõpetanud on Ragnar Pähn ja Kuldar Timmusk
Õppeaasta lõpu- ja avaaktused Tartu Ülikooli Ajaloo muuseumis

 • 09.06.2010 - Akadeemia uuele, Ülenurmele rajatavale õppekeskusele pannakse nurgakivi
 • 12.08.2010 - ELA õppekavad läbivad positiivselt üleminekuhindamise