ICAO inglise keele tasemeeksam

Vastavalt ICAO määrusele 9835 peavad alates maist 2011 rahvusvahelises õhuruumis lendavad piloodid ning lende juhtivad lennujuhid tõendama oma lennunduse inglise keele oskust. Neid ametikohti pidavate töötajate keeleoskus peab vastama vähemalt 4. tasemele ICAOs välja töötatud hindamisskaala järgi.

Inglise keele tasemeeksamit on võimalik sooritada Eesti Lennuakadeemias. Eksamit saab sooritada iga kuu viimasel neljapäeval. Selleks tuleb TEA administraatoriga kontakti võtta vähemalt nädal enne eksamipäeva.

Eksamineerimiseks kasutatakse Mayflower College’is (UK) välja töötatud eksamit TEA (Test of English for Aviation).

TEA kontrollib kandidaatide kuulamis- ja kõnelemisoskust erinevate ülesannete kaudu.  Eksam toimub üks-ühele intervjuu vormis ja kestab u 30 minutit. Kogu intervjuu salvestatakse ja edastatakse Mayflower College’isse, kus vastuseid hindavad kogenud inglise keelt emakeelena rääkivad spetsialistid. Hinnatakse eraldi kuut osaoskust: hääldust, keelestruktuure ehk grammatikat, sõnavara, kõne ladusust, kuuldust-kuulatust arusaamist ning adekvaatset suhtlemist/reageerimist (interaction). Keeletaseme tõendamiseks annab testi omanik Test of English for Aviation Ltd välja tunnistuse.

  • Lähemalt saab eksamiga tutvuda ning näidisintervjuud kuulata internetiaadressil www.tea-test.com alapealkirja Guide for TEA candidates and their teachers alt. 
  • Notes for TEA Candidates leiate siit.
  • ICAO hindamisskaalaga saate tutvuda siin

Lisainfo:
Ants Aaver
ants.aaver@eava.ee
+372 744 8111