ESF e-õppe programm BeSt

Programmi nimi: Kõrghariduse e-õppe programm BeSt
Programmi kood:
 1.2.0102.08-0001
Kestus:
 01.09.2008 – 31.12.2013
Programmi maht:
 112 146 749 krooni, millest toetuse osa moodustab 95%
Programmi rakendusüksus:
 SA Archimedes
Programmi koordinaator:
 EITSA, e-Õppe Arenduskeskus
Partnerid:

 • Programmi BeSt tulemusena tugevneb kõrgkoolides e-õppe vahendite ja võimaluste kasutamise ning pideva edasiarendamise toel taseme- ja täiendusõppe kvaliteet ja õppe mitmekesisus, mis aitab kaasa õppijate mobiilsuse kasvu saavutamisele ning õppe kättesaadavuse paranemisele Eesti erinevates regioonides.

  Eesmärgid:

  • Kvaliteedinõuetele vastav ja rahvusvaheliselt tunnustatud e-õppe sisu, mis toetub võõrkeelsetele ja eestikeelsetele e-kursustele ning interaktiivsetele õpiobjektidele;
  • ühtne e-õppe tugisüsteem, mis toetub regionaalsete e-õppekeskuste ja haridustehnoloogia võrgustiku arendusele;
  • e-õppe kvaliteedisüsteemi edasiarendamine;
  • e-õppe alase informatsiooni laialdasem levik kõrgkoolides ja ühiskonnas tervikuna.

  Eesti Lennuakadeemia kohustub programmi eesmärkide saavutamiseks:

  • looma haridustehnoloogi, koordinaatori, e-õppe tugiisiku ametikoha;
  • koostama e-kursuseid ja õpiobjekte;
  • võimaldama õppejõududel, IT spetsialistidel, haridustehnoloogil, koordinaatoril, e-õppe tugiisikul jt töötajatel osaleda infopäevadel, temaatilistes võrgustikes ja programmi arendamise nõupidamistel.

  E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides

  2005. aastast on Eesti Lennuakadeemia konsortsiumi Eesti e-Kutsekool liige.

  Eesti e-Kutsekool on rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste konsortsium, mille eesmärk on elukestva õppe ja regionaalarengu põhimõtetest lähtudes liikmesõppeasutuste e-õppe alase koostöö algatamine ja soodustamine ning e-õppe arendamine.

  Projekt

  Kestus: 1. juuni 2005 kuni 30. juuni 2008
  Eelarve: 35 814 800
  Eesmärk: Kvaliteetne ja jätkusuutlik e-õppe arendus- ja rakendussüsteem kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides.
  Partnerid: Projektis osales kokku 34 kutseõppeasutust ja rakenduskõrgkooli ning 2 ülikooli. 

  Eesti Lennuakadeemial valmis projekti raames 28,5 AP mahus e-kursusi ja 49 õpiobjekti.