Miks minna välispraktikale?

 • Rahvusvaheline praktikakogemus ja kasulikud kontaktid tulevikuks
 • Uued sõbrad ja tuttavad erinevatest riikidest
 • Suurem enesekindlus ja iseseisvus
 • Keeleoskuse arendamine
 • Atraktiivsem CV
 • Erasmus+ välispraktika toetus on välisõpingute toetusest 200 eurot/kuus suurem!

Välispraktika alustamise tingimused

 • TAOTLUS (võetakse vastu aastaringselt);
 • Esialgne kokkulepe praktikabaasiga. Praktikabaasiks võib olla mistahes Euroopa Liidu ja Erasmus+ programmiga liitunud Euroopa riigi ettevõte või organisatsioon, mille tegevusala ja profiil sobivad praktikale seatud nõuetega. Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused (saatkond, kultuurikesksus vms);
 • Praktikabaas tuleb üliõpilasel leida iseseisvalt või oma osakonna abi kasutades;
 • Mõned NÄITED praktikabaasi otsimiseks;
 • Välispraktika kestus 2-12 kuud.

Välispraktika protsess

 • Leia praktikabaas ja esita vajalikud kandideerimisdokumendid. Tavaliselt on nendeks dokumentideks CV ja motivatsioonikiri. Küsi soovi korral dokumentide vormistamisel abi Erasmuse koordinaatorilt;
 • Esita taotlus Erasmus+ toetuse saamiseks;
 • Lepi kokku aeg vestluseks Erasmuse koordinaatori ja oma osakonna koordinaatoriga. Vestluse käigus:
  1) analüüsitakse praktikabaasi profiili;
  2) lepitakse kokku praktika eesmärgid, tegevused ja väljundid;
  3) tehakse vajadusel plaan Sinu õppekava ainete asendamiseks, ette sooritamiseks või hilisemaks sooritamiseks;
 • Pane koos Erasmuse koordinaatori abiga kokku ja saada praktikabaasi praktikaleping (Learning Agreement for Traineeships);
 • Uuri majutusvõimaluste kohta;
 • Kui praktikabaasist on saabunud allkirjastatud praktikaleping, soorita OLS süsteemis enesekontrolliks keeletest (link saadetakse Sinu e-mailile);
 • Allkirjasta Erasmuse toetusleping, pärast mida makstakse välja 80% Erasmuse toetuse kogusummast;
 • Õpiränne, mille ajal täida jooksvalt praktikapäevikut (Internship Records). Oluline on saada minimaalselt 15 EAP-d semestris (1 EAP=26 akadeemilist tundi);
 • Õpirände lõpu kohustused:
  1) anna Mobility Tool'is praktika kohta tagasisidet (1 kuu jooksul);
  2) esita Erasmuse koordinaatorile praktikabaasi kinnitus õpirändes osalemise kohta (Confirmation Letter) ja praktikajuhendaja poolt kinnitatud praktikapäevik (Internship Records) (1 kuu jooksul);
  3) soorita OLS süsteemis enesekontrolliks teine keeletest, kui esimese testi tulemus polnud juba C2 (1 kuu jooksul);
  4) kui kõik eelnevad kohustused on täidetud, makstakse välja Erasmuse toetuse ülejäänud 20%;
  5) esita akadeemia õppeinfosüsteemis taotlus praktika ülekandmiseks. Õpiränne kajastub lõpetamisel Sinu akadeemilisel õiendil.

Oluline

 1. Kui välissemester kestab vähemalt 3 kuud ja praktikatulemusi arvestatakse vähemalt 15 ainepunkti mahus, siis on Sinu põhilised õigused:
  1) pole kohustust õppekava täita 30 ainepunkti mahus neil semestritel, kui välispraktika toimus;
  2) seda mitte ka praktikale järgneval semestril;
  3) Sinu õppekava nominaalkestus pikeneb välispraktikal viibitud aja võrra.
 2. Kui õpingute maht jääb alla 15 ainepunkti, teeb komisjon üliõpilase toetuse tagasi maksmise kohta otsuse.
 3. Tulemused kantakse akadeemia õppeinfosüsteemi vastavalt taotlusele, praktikabaasi esindaja poolt kinnitatud praktikapäevikule ja erialaosakonna nõuetele. Kui Sa taotlust ei esita, kinnitab õppeosakond välispraktika automaatselt vabaaineks. 


Lisainfo Erasmuse koordinaatorilt Karine Mandel.
Kontaktid:
karine.mandel@eava.ee
+372 7 448 121
Ruum: B-101