22. aprillil toimub õppejõudude esindajate valimine akadeemia nõukogusse

6. aprilli (nr 1-2/12) käskkirjaga (vt WD) kuulutas rektor välja 2015/2016. õppeaastaks Eesti Lennuakadeemia nõukogusse õppejõudude esindajate valimised, mis toimuvad 22. aprillil 2015. a kell 10.00-15.30 lennuakadeemias kohapeal ja elektroonselt. Kandidaadid on Lii Nuut ja Kert Kotkas.  

Valimise korda reguleerib “Eesti Lennuakadeemia nõukogusse õppejõudude esindajate valimise kord“, mille kohaselt:

  • Õppejõudude esindajaks võivad nõukogusse kandideerida ning õppejõudude esindajate kandidaate võivad nõukogusse esitada ja valida akadeemia õppejõud.
  • Akadeemia õppejõuks käesoleva korra mõttes loetakse järgmised akadeemias õppetööd läbiviivad isikud:
a) akadeemias töölepingu alusel õppejõuna (professori, dotsendi, lektori, assistendi või õpetaja ametikohal) töötavad isikud;

b) akadeemias töölepingu alusel muul kui õppejõu ametikohal töötavad isikud, kes jooksva õppeaasta jooksul viivad õppetööd läbi vähemalt 3 EAP mahus;

c) akadeemias käsundus- või töövõtulepingu alusel õppetööd läbiviivad isikud, kellel on leping vähemalt mahus 3 EAP, mis kestab vähemalt järgmise aasta 31. augustini.

  • Kandidaadiks registreeritakse õppejõud, kes on kirjalikult teatanud oma soovist või nõusolekust kandideerida.