Eesti Lennuakadeemiat tunnustati akrediteeringuga

Pressiteade
26.02.2014 

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu kinnitas oma veebruarikuu istungil otsuse akrediteerida Eesti Lennuakadeemia aastani 2021 kõrvaltingimustega teadus- ja arendustegevuse osas.

Komisjon tõstis Eesti Lennuakadeemia puhul esile kõigi huvipoolte kaasamist kõrgkooli juhtimisse ning head koostööd teiste Eesti ülikoolidega. Nii tööandjad kui vilistlased hindavad kooli lõpetajate kõrget taset, mille tulemusel on lõpetajad nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt lennundusturul konkurentsivõimelised ja nende tööhõive suur. Tugevustena toodi esile ka, et kõrgkoolil on olemas strateegilised eesmärgid riigile oluliste erialade arendamiseks ja selged tegevuskavad oma põhitegevuste populariseerimiseks. Samuti vastavad akadeemia poolt läbiviidavad täienduskoolitused sektori vajadustele ning riiklikele ja rahvusvahelistele lennundusstandarditele.

Arendamist vajava valdkonnana toodi välja akadeemia teadus- ja arendustegevus. Sellest tulenevalt tuleb lennuakadeemial esitada tegevusplaan teadus- ja arendustegevuse rahastamise korraldamiseks ning ülevaade meetmetest õppejõudude motivatsiooni tõstmiseks teadus- ja arendustegevuses osalemiseks.  

Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille peavad kõik õppeasutused läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul. Akrediteerimise käigus hinnati lennuakadeemia kui organisatsiooni juhtimist ja toimimist, õppetegevust, teadus- ja arendustegevust ning panust ühiskonna teenimisse.

Hindamiskomisjoni kuulusid kõrghariduskonsultandid ja -juhid ning erialaspetsialistid Saksamaalt, Soomest, Lätist, Leedust ja Eestist. Hindamiskomisjoni eesmärk oli anda hinnang kõrgkooli tugevustele ja parendusvaldkondadele ning teha soovitusi nende valdkondade edasiseks arendamiseks.

Eesti Lennuakadeemia on riiklik rakenduskõrgkool, kus koolitatakse spetsialiste Eesti lennundusettevõtetele. Tänasel päeval on akadeemia ainus lennundusalast kõrgharidust pakkuv kool Eestis. Akadeemias on võimalik õppida viiel erialal: lennuliiklusteenindus, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine, õhusõiduki juhtimine, lennundusettevõtte käitamine ning õhusõiduki ehitus ja hooldus. 20 aasta jooksul on akadeemias lennundushariduse omandanud ligi 550 spetsialisti.