Lennuakadeemia õppekavasid hindas rahvusvaheline komisjon

19. ja 20. märtsil 2018 toimus Eesti Lennuakadeemias ning Haridus- ja Teadusministeeriumis Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) rahvusvahelise hindamiskomisjoni järelkülastus. EKKA kinnitas juba varasemalt akadeemia hindamisaruande, järgmine hindamine toimub aastal 2024.

Rahvusvahelise komisjoni esimees prof Pascal Bauer Poitiers’i ülikoolist Prantsusmaal tõi kokkuvõttes välja mitmeid akadeemia tugevusi. Eeskätt tõsteti esile tahet ja võimekust edasi liikuda kooskõlas lennunduse kaasaegsete arengutendentsidega ning uuendusmeelsust nii kooli juhtkonna kui ka õppekavajuhtide tasandil. Rõhutati üliõpilaste kõrget motivatsiooni ning madalat väljalangevust võrreldes teiste kõrgkoolidega. Samuti tunnustati üliõpilaste väga head õpingutejärgset rakendumist erialasel tööl lennundussektoris, mida soosib suur praktika osakaal õpingutes ning akadeemia hea koostöö tööandjatega, kes on kaasatud nii õppekavanõukogudesse kui ka lõputööde juhendamisse.

Lennuakadeemia õppeprorektor Ants Aaver tunneb rõõmu ka selle üle, et komisjon tõi tugevusena esile üliõpilaste pidevat tagasisidet õppetööle ning iga-aastaseid arenguvestlusi õppejõududega. „Need tegevused aitavad jälgida meie õppetöö kvaliteeti, mis on ka tööandjatele väga oluline, sest ollakse rahul meie lõpetajate erialase ettevalmistusega,“ lisab õppeprorektor.

Komisjon andis lennuakadeemiale ka mitmeid soovitusi, nt jätkata õppekavade võrdlusi teiste sarnaste õppekavadega Euroopas ning töötada välja pikemaajalisem arenguvisioon õppekavade ja õppekorralduse arendamiseks, mis oleks kooskõlas tööturu muutuvate vajadustega. Arenguvisioon peaks kindlasti sisaldama seisukohti nominaalse õppeaja kestuse kohta ning rahvusvahelistumise (sh ingliskeelse õppe) perspektiive. Järelkülastusel osalesid lisaks esimehele ka Kristo Vallimäe (Lennuliiklusteeninduse AS) ning Tiia Bach (EKKA).

Külastuse teisel päeval toimus EKKA initsiatiivil lennundusvaldkonna ümarlaud, kus osalesid ministeeriumide ja lennundusettevõtete esindajad. Professor Pascal Baueri ja lennuakadeemia rektor Jaanus Jakimenko ülevaadetele hindamistulemustest ja kavandatud edasistest tegevustest järgnes elav arutelu Eesti lennundushariduse arenguvajadustest globaalses kontekstis.

Eesti Lennuakadeemia on rahvusvaheliselt tunnustatud lennunduskõrgkool, mis ainukesena Eestis koolitab spetsialiste nii Eesti kui ka rahvusvahelistele lennundusettevõtetele. 2018. aastal tähistab Lennuakadeemia oma asutamise 25. aastapäeva.

Lisainfo: Ants Aaver, Eesti Lennuakadeemia õppeprorektor, tel 744 8111, 515 6294, ants.aaver@eava.ee.