Avatud on konkursid Tallinna Lennujaama, Tallinn Airport GH, Lennuliiklusteeninduse, Panaviaticu ja Fort Aero stipendiumidele

Oktoobrikuu jooksul on teil võimalus kandideerida ELA Fondi stipendiumidele. 2015. aasta sügissemestri stipendiumifondi kogumaht on 4820 eurot!

Kuni 1. novembrini 2015 saab Tartu Kultuurkapitalile esitada avaldusi Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumi, ASi Tallinna Lennujaam, ASi Tallinn Airport GH, ASi Fort Aero ja Panaviatic ASi stipendiumide taotlemiseks. Stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Erialad ja stipendiumid:

 • ATS (lennuliiklusteenindus) - Lennuliiklusteeninduse AS stipendium (2 tk)
 • CNS (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine) - ASi Tallinna Lennujaam (2 tk) ja eraldi ASi Tallinn Airport GH stipendiumid (1 tk)
 • PIL (õhusõiduki juhtimine) - Fort Aero AS stipendium (1 tk)
 • TECH (õhusõiduki ehitus ja hooldus) - Panaviatic ASi stipendium (2 tk)
 • AM (lennundusettevõtte käitamine) - ASi Tallinna Lennujaam (2 tk) ja eraldi ASi Tallinn Airport GH stipendiumid (1 tk)


ASi Tallinna Lennujaam stipendium
 

ASi Tallinna Lennujaam stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia vähemalt 3. kursuse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada: 

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • Essee (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest: 

"Lennuvälja käitamist takistavad võimalikud kriisid ja nendeks valmisoleku tagamine";

"Rail Baltica mõju Eesti lennundusele – oht või võimalus?“;

"Lennuvälja käitamise efektiivsuse parendamise võimalused läbi lennuvälja käitaja ja lennujuhtimisteenuse osutaja koostöö";

"IT lahenduste kasvav roll lennuvälja igapäevases käitamises";

"Mehitamata lennuväljade käitamise ja aeronavigatsioonilise teenuse osutamise võimalused täna ja homme".

Stipendiumifond on 1280 eurot, millest antakse välja üks 640-eurone stipendium side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala üliõpilasele ja üks 640-eurone stipendium lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilasele.


AS Tallinn Airport GH stipendium

Kandideerida saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia vähemalt 3. kursuse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest: 

"Maapealse teenindusettevõtte konkurentsieelised ja kriitilised edutegurid kuni 5 miljoni reisijaga lennujaamades maapealsete teenuste pakkumisel (mis tagab edu konkurentide ees)";

"Iseteenindus- reisijate teenindamise olevik ja tulevik";

"Maapealsete käitlusteenuste (ground handling) kättesaadavuse tagamine – lennuvälja käitaja roll".

Välja antakse üks 640-eurone stipendium kõige silmapaistvama essee esitajale.


Lennuliiklusteeninduse ASi stipendium

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt 2.  kursuse üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

"Üliõpilaste kaasamine akadeemia arendusprojektidesse: kasutegurid, võimalikud probleemid“;

"Milliseid võimalusi ja väljakutseid pakub tehnoloogia areng lennuliiklusteenindusele?".

Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks 750-eurost stipendiumi.


Panaviatic ASi stipendium

Panaviatic ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava vähemalt 2. aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

"Lennunduse ülereguleeritus kui progressi pidur";

"Proaktiivse ohutuskultuuri kujundamine hooldusorganisatsioonis?";

"Baasteadmiste roll inseneritöös".

Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja kaks 350-eurost stipendiumi.


Fort Aero ASi stipendium

Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki juhtimise vähemalt 2. aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • essee (3 lk A4) teemal "Mis motiveerib pilooti (igapäevatöös)?"

Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja üks stipendium.

 

*Kandidaatide kinnituse õppimise kohta ja õppetulemuste väljavõtte saadab SA-le Tartu Kultuurkapitalil Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

Nimelise stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada e-ankeet taotluse lingil (Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond, lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond ASi Tallinna Lennujaam stipendium).

 • Stipendiumide statuudid leiab siit.
 • Lisainfo tel 744 1500, e-mail kultuurkapital@raad.tartu.ee.      

*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.

Aktiivset ja edukat kandideerimist!