Lennunduse õppimiseks on eksamitulemustest olulisemaks motivatsioon ja isiksuslik sobivus

Pressiteade
20.06.2017

19.06-29.06 toimub vastuvõtt Eesti Lennuakadeemia viiele erialale. Sisseastumisavaldusi on võimalik esitada rakenduskõrgharidusõppe päevasesse vormi. Sügisest peaks haridusteed alustama ligi 60 tulevast lennundusvaldkonna spetsialisti. 

Lennuakadeemia võtab avaldusi vastu järgmistele erialadele: lennuliiklusteenindus, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid, õhusõiduki juhtimine, lennundusettevõtte käitamine, õhusõiduki ehitus ja hooldus.

Lennunduserialadele kandideerimiseks on vajalik reaalaine ja võõrkeele riigieksami tulemus, kuid täpsemad nõuded olenevad erialast. Näiteks lennujuhiks soovijate kutsesobivust ja matemaatilist võimekust testitakse spetsiaalsete arvutipõhiste testidega ning matemaatikaeksami sooritamine ei ole nõutud.

„Ootame kandideerima kõiki noori, kes tunnevad, et nende kutsumus on lennundus ja nad tahavad oma tuleviku sellega siduda,“ julgustab Eesti Lennuakadeemia õppeprorektor Ants Aaver huvilisi kandideerima. 

Sisseastumisel on eksamitulemustest suurem osakaal kutsesobivustestil ja sisseastumiseksamil/intervjuul. Mõlema eesmärk on hinnata, kui sobilik on kandidaat antud erialal tulevikus töötama ning milline on tema motivatsioon ametit omandada.

Piloodiks ja lennujuhiks soovijate puhul testitakse ka tervislikku sobivust. Testimise eesmärk on tagada, et lennundustunnistuse omandanu saaks oma ametikohal võimalikult pikalt tööd teha ning sealjuures oleks tagatud nii tema vaimne kui füüsiline heaolu. Pingelisele ametikohale sobivuse testimine on ette nähtud rahvusvaheliste regulatsioonidega ja oluline ka tööandjate seisukohast.

Olulised kuupäevad:

  • 19.06-29.06 avalduste esitamine
  • 03.07-13.07 kutsesobivustestid, sisseastumiseksam/intervjuu
  • 17.07-19.07 tervisliku sobivuse kontroll piloodi ja lennujuhi kandidaatidele
  • 14.07 ja 20.07 teatatakse, kes on vastu võetud
  • 24.07 tuleb kinnitada õppimatulek

Lisainfo:
Signe Vanker, õppeosakonna juhataja
tel 744 8110, signe.vanker@eava.ee