Eesti Lennuakadeemia on riiklik rakenduskõrgkool, kus koolitatakse spetsialiste Eesti lennundusettevõtetele. 1993. aastal asutatud ja 2008. aastal Eesti Lennuakadeemiaks ümber nimetatud õppeasutusest on tänaseks saanud edukas Eesti kõrgkool, mille õppeprotsessis rakendatakse Eesti rakenduskõrghariduse ja rahvusvahelisi lennundusalaseid standardeid. 

Akadeemia õppetegevus on üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile. Õppetööd viiakse läbi kõrghariduse esimeses astmes ning kutseõppes. Vastavalt ettevõtete vajadusele teostatakse tegevspetsialistide täiendus- ja ümberõpet.  

Eesti Lennuakadeemia eripära seisneb selles, et õppetööd viivad lepingulistel alustel läbi Eesti ja välismaa lennundusettevõtetes ning kõrgkoolides töötavad vastava eriala kogenud spetsialistid. Sellega garanteeritakse koolitusprotsessi püsiv kvaliteet ja vastavus Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) ning Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) nõuetele, mis omakorda tagab akadeemia lõpetanutele head võimalused Eesti ja Euroopa tööturul. 

Missioon    

Eesti Lennuakadeemia missioon on rakenduskõrgkoolina pakkuda kvaliteetset ja tõhusat lennundusõpet ning arendustööd.   

Visioon

Olla aastaks 2020 ühiskonna vajadustest lähtuv rahvusvaheliselt tunnustatud lennunduskõrgkool ning valdkonnas hinnatud koostööpartner.  

Väärtused 

Eesti Lennuakadeemia väärtusteks on:
  • avatus;
  • julgus;
  • teotahe
  • pühendumus.