Institutsionaalne akrediteerimine

Eesti Lennuakadeemia läbis 2012.-2013. aastal institutsionaalse akrediteerimise protsessi. Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõukogu kinnitas oma 2014. aasta veebruarikuu istungil otsuse akrediteerida Eesti Lennuakadeemia aastani 2021 kõrvaltingimusega teadus- ja arendustegevuse osas. 18. juuni 2015 istungil otsustas nõukogu, et lennuakadeemia on täitnud seotud kõrvaltingimuse ning omistas akadeemiale EKKA kvaliteedimärgi tähtajaga kuni 05.02.2021.

Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur annab hinnangu ülikooli ja rakenduskõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavusele õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale.

Protsessi käigus valmis eneseanalüüsi aruanne, mis sisaldab kõrgkooli tugevuste ja parendusvaldkondade tõenduspõhist analüüsi järgmiste hindamisvaldkondade ning alavaldkondade lõikes: organisatsiooni juhtimine ja toimimine, õppetegevus, teadus-, arendus- ja/või muu loometegevus ja ühiskonna teenimine.

Kõrgkoolil on kohustus läbida institutsionaalne akrediteerimine vähemalt kord seitsme aasta jooksul.      

Õppekavagrupid ja õppekavagrupi kvaliteedi hindamine


Õppekavagrupp
Õppetase
Õppe läbiviimise õigus
KHS muutmise kuupäev
Transporditeenused
514 rakenduskõrgharidusõpe
Tähtajatu
12.08.2010
Tehnika, tootmine ja tehnoloogia 514 rakenduskõrgharidusõpe
Tähtajatu
10.07.2013


 • Vaata lähemalt 2016. aastal läbitud õppekavagrupi hindamisaruannet ja EKKA hindamisnõukogu otsust (06.01.2017)
 • 2018. aasta märtsis toimus Eesti Lennuakadeemias ning Haridus- ja Teadusministeeriumis Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) rahvusvahelise hindamiskomisjoni järelkülastus. EKKA kinnitas juba varasemalt lennuakadeemia hindamisaruande, järgmine hindamine toimub aastal 2024. Järelkülastus lõppes hindamisnõukogu otsusegaLugeda Eesti Lennuakadeemia transporditeenuste ning tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagruppide esimese õppeastme 06.01.2017 vastu võetud hindamisotsuse juurde seatud kõrvaltingimus täidetuks ja jätta jõusse otsus viia järgmine kvaliteedihindamise läbi seitsme aasta pärast.

Eesti Lennuakadeemiale väljastatud sertifikaadid

Tunnustused

 • SA Archimedese Koostöö kuldõun 2012     
 • Juhtimiskvaliteedi hindamise tagasisideraport Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhind 2004 assessormeeskonna poolt
  Hindamine toimus: 20. mai 2004
  Aruanne väljastati: 18. juuni 2004    
 • Pilootide koolitustegevuse vastavuse ühtsetele lennundusnõuetele hindamise raport (JAR) Rootsi audiitorfirma AviaQ poolt
  Hindamine toimus: 20.-21. mai 2003
  Aruanne väljastati: 24. juuni 2003
 • Lennujuhtide koolitamise vastavuse Eurocontroli ja ICAO standarditele hindamise raport Rootsi Lennuliiklusteeninduse Akadeemia (SATSA) ekspertide poolt
  Hindamine toimus: 1.-2. aprill 2003
  Aruanne esitati: 29. aprill 2003